Документи Програмні документи Програма на період 2010-2016 роки

Програма на період 2010-2016 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії районної ради
від 10.06.2010р.  № 556-27/2010

ПРОГРАМА

реалізації проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс

«Маєток Святого Миколая» на період з 2010 по 2016 роки

Замовник  програми: Косівська районна рада (підпис)

Керівник програми:          Присяжний Р.М. (підпис)

 

 

ПОГОДЖЕНО:
управління економікирайдержадміністрації
фінансове управління райдержадміністрації
сектор правового забезпечення та внутрішньої політики апарату райдержадміністрації


Паспорт районної цільової Програми

реалізації проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» на період з 2010 по 2016 роки

1. Ініціатор розроблення програми: Районна рада

2. Розробник програми: Районна рада

3. Термін реалізації програми: 2010-2016 роки

4. Етапи фінансування програми: Щорічно

5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.):

Роки

Обсяги фінансування

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

районний бюджет

інші джерела

2010 – 2016

347 490, 00 тис. грн.

13 630,00 тис. грн.

333 860,00 тис. грн.

6. Очікувані результати виконання програми: районна Програма реалізації проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» забезпечить сприятливі умови для подальшого розвитку туристичної галузі, соціально-економічного та культурного розвитку Косівського району вцілому.

7. Термін проведення звітності: заслуховувати на засіданнях постійної комісії районної ради з питань санаторно-курортної діяльності, туризму та рекреації не рідше одного разу на півріччя, на сесіях районної ради – раз на рік.

Замовник  програми Косівська районна рада (підпис)

Керівник програми      Присяжний Р.М.         (підпис)

 

Обгрунтування доцільності розроблення програми

Туристично-рекреаційна галузь є стратегічним напрямом розвитку Косівського району. Об'єктивно район має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного розміщення та рельєфу, сприятли­вий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. Аналіз туристичних ресурсів демонструє, що Косівщина володіє потенційними можливостями для формування на території району конку­рентоспроможної туристично-рекреаційної галузі, яка може й повинна забезпечити вагомий внесок у соціально-економічний розвиток регіону за рахунок збільшення дохідної частини бюджету, надходження інвестицій, збільшення кількості робочих місць, покращення здоров'я громадян, збереження та раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини.

Загальнодержавне значення проекту та увага до нього з боку центральних органів виконавчої влади й більшості областей України виходить з того, що його основою, першоджерелом  є духовний та культурний стержні в самобутньому краї глибоких традицій, а не формування індустрії розваг виключно задля отримання прибутків.

Програма реалізації проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» передбачає здійснення комплексу заходів щодо вдосконалення наявної туристичної інфраструктури, розроблення якісно нових, креативних підходів до її розвитку, вдосконалення та презентації в межах і за межами України, розвитку матеріально-технічної бази, ефективного використання наявних рекреаційних ресурсів, збереження  та відродження історико-культурної спадщини, традицій, самобутнього побуту. У процесі реалізації Програми створюватимуться умови для реалізації інвестиційних проектів, забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами, здійснюватиметься широка підтримка рекламно-інформаційної діяльності, обміну досвідом у відповідній галузі з представниками інших регіонів, з потенційними партнерами тощо.

Підстава розроблення програми

Указ Президента України від 06.06.2006 року №481/2006 «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні», рішення районної ради від 27.06.06 №28-2/2006, від 21.08.06 №47-3/2006, від 27.12.06 №126-5/2006, від 20.12.07 №303-11/2007, рішення Івано-Франківської обласної ради від 05.07.06 №64-4/2006 «Про підтримку рішення Косівської районної ради», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 31.08.06 № 512 «Про проект створення туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая», розпорядження Косівської районної державної адміністрації від 25.04.07 №135 «Про дозвіл на збір матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єктів», Декларація про спільну працю над реалізацією загальнодержавного проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» від 14 грудня 2007 року, підписана на Всеукраїнському семінарі з питань розвитку туризму Косівською районною радою, Косівською райдержадміністрацією, Державною службою туризму і курортів Міністерства культури і туризму України, представниками управлінь туризму і культури облдержадміністрацій; Свідоцтво на знак для товарів і послуг «Маєток Святого Миколая» №94920, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 11 серпня 2008 року (власник – комунальне підприєство «Маєток Святого Миколая»).

Напрями діяльності

Програма реалізації проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» передбачаєх такі основні напрями діяльності: реалізація загальнодержавного проекту «Маєток Святого Миколая»; організація та проведення святкувань Дня Святого Миколая, новорічних та рідзвяних свят, участь в організації відзначення  інших державних та релігійних свят на території району; організація та проведення фестивалів, конкурсів, інших культурно-мистецьких, екологічних та туристичних заходів; видавництво поліграфічної представницько-рекламної продукції з метою презентації та популяризації туристичного потенціалу Косівщини; участь в регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках, конференціях, семінарах; розвиток транскордонної співпраці в усіх галузях; створення та функцірнування веб-порталу «Маєток Святого Миколая», «Косівщина»; заходи з розвитку сільського зеленого туризму; залучення вітчизняних та  іноземних інвестиційних коштів у розвиток проекту та Косівщини вцілому та інша діяльність.

Термін виконання

Програма реалізації проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» передбачає період з 2010 по 2016 роки.

Обсяги та джерела фінансування

Обсяги фінансування програми складають 347 490,00 тис.грн., де 13 630,00 тис. грн. передбачається залучити з районного бюджету, а 333 860,00 тис. грн. становлять інші джерела.

Заходи Програми реалізовуватимуться за рахунок коштів державного, обласного, районного бюджетів, інвестиційних коштів та інших джерел, що не забороненні чинним законодавством.

Мета програми

Туристична галузь на Косівщині повинна врешті-решт стати важливим чинником стабільного і динамічного соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечувати збільшення надходжень до бюджету та позитивний вплив на стан справ в інших галузях економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, народно-художніх промислів та інше). Поштовх у розвитку туристичної галузі через реалізацію проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» сприятиме підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, залученню мешканців з інших куточків України та іноземних громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини нашого краю, збереження екологічної рівноваги.

Основна мета реалізації відповідної Програми – створення, будівництво та функціонування культурно-духовного туристично-мистецького комплексу «Маєток Святого Миколая» для проведення духовних, культурних, освітніх, оздоровчих, рекреаційних, спортивно-туристичних заходів, реалізації державної політики в газулі культури, освіти, туризму, інших цілей суспільного та соціально-економічного розвитку району.

Очікувані результати

Реалізація програми забезпечить сприятливі умови для подальшої загальнодержавної реалізації проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» на території Косівського району. Розроблені матеріали покликані привернути увагу всіх регіонів України та центральних органів виконавчої влади до виключної значимості та загальнодержавного значення відповідного проекту та дати поштовх до його реалізації.

Результатом реалізації Програми має стати зростання іміджу Косівського району, як туристичного краю, де започатковано й успішно реалізовується унікальний, єдиний в Україні загальнодержавний проект – «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая», що забезпечить поступальний соціально-економічний та культурний розвиток Косівщини через створення нових робочих місць, зростання надходжень до районного бюджету, реалізацію інвестиційних проектів та успішне впровадження інноваційних проектів.

Даний проект покликаний привернути увагу молоді до витоків духовності, створити передумови до гармонійного розвитку особистості на основі національної самосвідомості, національних самобутніх традицій розвитку самої національної ідеї.

Розвиток та реалізація даного проекту дозволить об’єднати громадян України з різних регіонів навколо національних ідей, навколо традицій великої Української держави, навколо загальноукраїнської культури та духовності.


Перелік

заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми

Назва замовника:      Косівська районна рада

Назва програми: Програма реалізації проекту «Культурно-духовний туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая» на період з 2010 по 2016 роки.

п/п

Найменування заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовні обсяги  фінансуванн, тис.грн.

Очікувані результати

роки

всього

в т.ч. за джерелами фінансування

районний бюджет

інші джерела

1.

Створення та облаштування дитячого екологічного табору

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

20

10

10

10

10

10

 

 

10

20

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Організоване дозвілля та екологічне виховання підростаючого покоління

2.

Створення та облаштування етнографічного музею

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

300

300

150

100

100

100

 

 

10

100

100

100

50

50

50

-

200

200

50

50

50

50

 

 

Збереження та відтворення культурно-історичних надбань краю, інших регіонів України

3.

Створення та облаштування музею під відкритим небом «Гуцульське село»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

300

300

100

50

50

50

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

300

300

100

50

50

50

 

Збереження та відтворення культурно-історичних надбань Гуцульщини.

4.

Створення та облаштування туристичних маршрутів, екологічних стежок до «Маєтку Святого Миколая»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

20

10

10

10

10

10

 

 

-

10

5

5

5

5

5

-

10

5

5

5

5

5

 

 

Впорядкування туристичних маршрутів, стежок. Приведення їх у відповідність до міжнародних туристичних стандартів.

5.

Будівництво та облаштування туристичних стоянок

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

20

10

10

10

10

10

-

10

5

5

5

5

5

-

10

5

5

5

5

5

Впорядкування туристичних стоянок відповідно до міжнародних туристичних стандартів.

6.

Видавництво поліграфічної, представницько-рекламної продукції Косівського району, «Маєтку Святого Миколая»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

120

220

120

120

120

120

20

20

20

20

20

20

20

-

100

200

100

100

100

100

 

Презентація та ознайомлення широкого загалу з туристичним потенціалом району, реалізацією на його території загальнодержавного проекту.

7.

Організація і проведення фестивалів та конкурсів: «Карпатський сувенір», «Карпатські зорі», «Шешори», «Великдень на Косівщині», «Зелені свята», «Гуцульщина запрошує», «Водограй», «Карпатський байкер», «На Івана, на Купала», «Пістинська Меланка», «Різдво в Карпатах» та інші.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50

200

200

200

200

200

200

 

 

50

50

50

50

50

50

50

-

150

150

150

150

150

150

 

Популяризація туристичного, культурного та мистецького потенціалу району, залучення інвестицій в соціально-економічний та культурний розвиток.

8.

Організація і проведення святкувань: Дня Святого Миколая, новорічних та рідзвяних святкувань, Дня матері, Дня молоді, Дня захисту дітей та інших свят

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50

200

200

200

200

200

200

50

50

50

50

50

50

50

-

150

150

150

150

150

150

Залучення дітей, молоді, громадськості до відзначення вагомих релігійних та державних свят з метою збереження самобутніх традицій Гуцульщини, відродження історичної пам’яті, активізацію всіх верств населення в громадсько-культурному життті.

Популяризація туристичного, культурного та мистецького потенціалу району.

9.

Створення дендропарку

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

50

70

50

50

50

50

-

20

20

20

20

20

20

 

-

30

50

30

30

30

30

 

Збереження, відтворення карпатської флори; організація пізнавального екологічного відпочинку для різних верств населення та гостей краю.

10.

Видавництво інформаційних буклетів про Косівщину та її видатні місця

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

150

200

200

200

200

200

-

50

50

50

50

50

50

-

100

150

150

150

150

150

 

Презентація та популяризація району на виставках, семінарах, зустрічах, конференціях

11.

Створення та облаштування туристично-оздоровчих маршрутів для школярів та молоді

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

50

50

50

50

50

50

-

30

20

20

20

20

20

-

20

30

30

30

30

30

 

Організація активного пізнавального відпочинку для школярів та молоді.

12.

Участь в регіональних та всеукраїнських виставках, ярмарках, конференціях, семінарах, інших культурних, мистецьких, рекреаційно-туристичних, екологічних та рекламних заходах

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

200

250

250

250

250

250

20

50

50

50

50

50

50

-

150

200

200

200

200

200

 

Популяризація туристичного потенціалу району, поштовх в соціально-економічному та культурному розвитку району.

13.

Участь в міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, семінарах, інших культурних, мистецьких, рекреаційно-туристичних, екологічних та рекламних заходах

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

70

100

100

100

100

100

-

20

20

20

20

20

20

-

50

80

80

80

80

80

 

Популяризація туристичного потенціалу району, поштовх в соціально-економічному та культурному розвитку району.

14.

Заходи з розвитку транскордонної співпраці щодо створення спільних програм, туристичних маршрутів, культурного обміну та оздоровлення дітей

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

50

100

100

100

100

100

-

20

20

20

20

20

20

-

30

80

80

80

80

80

Розвиток транскордонної співпраці, реалізація спільних проектів

15.

Створення, підтримка та інформаційно-рекламне наповнення веб-порталу «Маєток Святого Миколая»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

50

50

50

50

50

50

10

20

20

20

20

20

20

-

30

30

30

30

30

30

 

Стфорення веб-порталу «Маєток Святого Миколая» для популяризації туристичного потенціалу району, інформування про реалізацію загальнодержавного проекту в глобальній мережі Інтернет

16.

Інформаційно-рекламна робота, висвітлення всіх заходів та подій в ЗМІ

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

70

70

70

70

70

70

20

20

20

20

20

20

20

-

50

50

50

50

50

50

Інформування широкого кола громадськості в межах держави та за її межами про Косівщину, формування позитивного іміджу про район.

17.

Виготовлення тематичних рекламних щитів, табличок, біл-бордів, відеороликів, відеофільмів та фотоальбомів

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

150

200

200

200

200

200

20

50

50

50

50

50

50

-

100

150

150

150

150

150

Презентація та популяризація туристичного, культурного і мистецького потенціалу району.

18.

Проведення семінарів, конференцій, виставок, ярмарок та інших форумів з питань розвитку та функціонування «Маєтку Святого Миколая», туристичної інфраструктури краю, зеленого туризму, культури та духовності, екологічної освіти та інше.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

200

200

200

200

200

200

20

50

50

50

50

50

50

-

150

150

150

150

150

150

Презентація та популяризація туристичного, культурного і мистецького потенціалу району. Обмін досвідом в гвлузі розвитку туризму.

20.

Створення та функціонування друкованого органу «Маєток Святого Миколая»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

50

120

120

120

120

120

-

20

20

20

20

20

20

-

30

100

100

100

100

100

Інформування широкого загалу про реалізацію загальнодержавного проекту.

21.

Виготовлення землевпорядної документації, проектів відводу земельних ділянок.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50

250

100

-

-

-

-

50

50

50

-

-

-

-

-

200

50

-

-

-

-

Будівництво духовного блоку комплексу «Маєток Святого Миколая»

22.

Виготовлення проектно-кошторисної документації

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

50

600

600

600

600

600

600

50

100

100

100

100

100

100

-

500

500

500

500

500

500

Будівництво духовного блоку комплексу «Маєток Святого Миколая»

23.

Виготовлення проектної документації будівництва культурно-духовного ядра проекту «Маєток Святого Миколая»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

300

300

300

300

300

300

-

50

50

50

50

50

50

-

250

250

250

250

250

250

Формування зони представництва регіонів України в «Маєтку Святого Миколая»

24.

Виготовлення документації щодо передачі в користування іншим адміністративно-територіальним одиницям земельних ділянок під будівництво та облаштування представництв регіонів України

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

50

100

100

50

-

-

-

20

20

20

20

-

-

-

30

80

80

30

-

-

Будівництво та облаштування представництв регіонів України

25.

Відновлення та реконструкція історико-культурних об’єктів Косівщини

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

100

200

200

200

200

200

-

50

50

50

50

50

50

-

50

150

150

150

150

150

Збереження та відтворення історико-культурної спадщини району

26.

Створення та облаштування місць з чистою питною водою та включення їх до туристичних маршрутів

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

50

100

150

100

150

100

-

20

30

50

50

50

50

-

30

70

100

50

100

100

Створення та облаштування місць з чистою питною водою.

27.

Організація та проведення екологічних походів

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

100

100

100

100

100

100

20

20

20

20

20

20

20

-

80

80

80

80

80

80

Організація екологічних походів з метою широкого залучення школярів, молоді, екологічного виховання підростаючого покоління.

28.

Зміцнення матеріально-технічної бази КП «Маєток Святого Миколая»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

300

300

250

250

250

250

20

100

100

50

50

50

50

-

200

200

200

200

200

200

Зміцнення матеріально-технічної бази КП «Маєток Святого Миколая»

29.

Заходи, спрямовані на залучення вітчизняних та іноземних коштів у розвиток проекту «Маєток Святого Миколая» та в інші перспективні проекти Косівщини

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

300

300

300

300

300

20

50

50

50

50

50

-

250

250

250

250

250

Максимальне залучення інвестицій для розвитку загальнодержавного проекту, інших перспективних проектів в районі.

30.

Проведення власних конкурсів, фестивалів, відзначення кращих людей району в сфері культури, освіти, медицини, туризму, екології та інших.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

250

250

250

250

250

250

20

50

50

50

50

50

50

-

200

200

200

200

200

200

Залучення широкої громадськості до активної участі в суспільно-культурному житті району.

31

Проведення знакування автошляхів, стежок, туристичних та екологічних маршрутів.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

200

200

200

200

200

200

-

50

50

50

50

50

50

-

150

150

150

150

150

150

Знакування автошляхів, стежок, туристичних та екологічних маршрутів.

32.

Виготовлення та розміщення вказівників, інформаційних щитів на автошляхах українською та англійською мовами.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

200

200

200

200

200

200

-

50

50

50

50

50

50

-

150

150

150

150

150

150

Виготовлення та розміщення вказівників, інформаційних щитів на автошляхах українською та англійською мовами.

33.

Створення та облаштування автостоянок та кемпінгів

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

200

200

200

200

200

200

-

50

50

50

50

50

50

-

150

150

150

150

150

150

Створення та облаштування автостоянок та кемпінгів

34.

Створення та облаштування об’єктів туристично-рекреаційного призначення.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20

200

200

200

200

200

200

20

50

50

50

50

50

50

-

150

150

150

150

150

150

Створення та облаштування об’єктів туристично-рекреаційного призначення.

35.

Будівництво об’єктів «Маєтку Святого Миколая» відподно до концепції даного проекту

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

20 200

50 500

50 500

50 500

50 500

50 500

-

200

500

500

500

500

500

-

20 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Будівництво об’єктів «Маєтку Святого Миколая» (духовний блок, ремісничо-торговий блок, сектор «Полонинське господарство», відпочинковий сектор, спортивний та реабілітаційно-доброчинний сектори, транспорт, інше)

36.

Будівництво дитячого парку, дитячих та спортивних майданчиків.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

250

250

250

250

250

250

-

50

50

50

50

50

50

-

200

200

200

200

200

200

Будівництво дитячого парку, дитячих та спортивних майданчиків в межах «Маєтку Святого Миколая».

37.

Створення бібліотечного фонду «Маєтку Святого Миколая»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

70

70

70

70

70

70

-

20

20

20

20

20

20

-

50

50

50

50

50

50

Створення бібліотечного фонду «Маєтку Святого Миколая»

38.

Будівництво будинку Святого Миколая

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

1100

1100

550

-

-

-

-

100

100

50

-

-

-

-

1 000

1 000

500

-

-

-

Будівництво будинку Святого Миколая

39.

Будівництво бібліотеки «Святого Миколая»

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

1100

550

-

-

-

-

-

100

50

-

-

-

-

-

1000

500

-

-

-

-

Будівництво бібліотеки «Святого Миколая»

40.

Будівництво церкви Святого Миколая

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

1100

2100

1100

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

1000

2000

1000

-

-

-

Будівництво церкви Святого Миколая

41.

Будівництво культурно-мистецької школи

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

1100

4200

2200

-

-

-

-

100

200

200

-

-

-

-

1000

2000

500

-

-

-

Будівництво культурно-мистецької школи

42.

Створення та облаштування містечка майстрів

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

1100

1200

550

-

-

-

-

100

200

50

-

-

-

-

1000

2000

500

-

-

-

Створення та облаштування містечка майстрів в «Маєтку Святого Миколая»

43.

Будівництво кінотеатру, кіноконцертної зали

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

1100

7300

7300

2100

-

-

-

100

300

300

100

-

-

-

1000

7000

7000

2000

-

-

Будівництво кінотеатру, кіноконцертної зали в «Маєтку Святого Миколая»

44.

Будівництво літнього концертно-естрадного майданчику

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

350

350

-

-

-

-

-

50

50

-

-

-

-

-

300

300

-

-

-

-

Будівництво літнього концертно-естрадного майданчику в «Маєтку Святого Миколая»

45.

Організація і проведення навчальних та дозвільних змагань.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10

120

120

120

120

120

120

10

20

20

20

20

20

20

-

100

100

100

100

100

100

Організація і проведення навчальних та дозвільних змагань для школярів, молоді, представників старшого покоління.

46.

Випуск і розміщення радіо- та телевізійних передач

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

220

220

220

220

220

220

-

20

20

20

20

20

20

-

200

200

200

200

200

200

Формування позитивного іміджу про район, проект.

47.

Виготовлення та випуск електронних книжок, журналів,  інших електронних і мультимедійних засобів.

КП «Маєток Святого Миколая»

2010-

2016 р.

2010 - 2016

в т.ч.:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

220

220

220

220

220

220

-

20

20

20

20

20

20

-

200

200

200

200

200

200

Виготовлення та випуск електронних книжок, журналів, інших електронних і мультимедійних засобів.

Замовник програми: Косівська района рада (підпис)

Керівник програми: Присяжний Р.М.    (підпис)